Regulamin konkursu „Idealny trening”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Autorka Bloga, zwana dalej „Autorem Bloga”, o którym mowa w §2 ust. 

     1. Autor Bloga działa na zlecenie KROSS S.A.

2. Współorganizatorem konkurs jest marka KROSS S.A.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

§2

Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu bycidealna.pl (dalej: „Konkurs”) w terminie od 25.07.2014 do 05.08.2014.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”) w jednoosobowym składzie w osobie Pauliny Kruszec.

5. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie przez uczestnika zdjęcia, przedstawiającego go podczas wykonywania dowolnej aktywności fizycznej. Wraz ze zdjęciem uczestnik przesyła na adres: konkursbycidealna@gmail.com, swoje dane osobowe (imię i nazwisko) oraz odpowiedź na pytanie: „W jakiej miejscowości znajduje się siedziba firmy Kross?”.

6. Spośród wszystkich wpisów, Autor Bloga wybierze zwycięzcę konkursu, którego nadesłane zgłoszenie będzie najbardziej kreatywne. Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 08.08.2014r do godz. 23.59
*Z powodu dużej liczby zgłoszeń, wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12.08.2014 do godz. 10::00

§3 

Nagrody

1.Nagrodą w Konkursie jest rower LEA F2 marki Kross o wartości 1 199 zł brutto (słownie: tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć).

2.Nagroda w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z wydaniem Nagrody powstaje obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w Konkursie, współorganizator-marka Kross funduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11.11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego należny od Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród, którego Organizator jest płatnikiem, co oznacza, że kwota dodatkowego świadczenia pieniężnego dołączonego do Nagrody, nie zostaną wydane Uczestnikowi, a zostaną potrącone przez Organizatora na poczet tego podatku dochodowego.

3. Po wyłonieniu zwycięzcy czytelnik wysyła swój adres korespondencyjny oraz dane potrzebne do wypełnienia PIT8AR (imię i nazwisko, data urodzenie PESEL, adres zamieszkania) na maila podanego przez Autora Bloga: konkursbycidealna@gmail.com

 4. Organizator i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

5. Za wysyłkę nagrody do zwycięzcy odpowiada KROSS.

6. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie adresu korespondencyjnego wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) przez zwycięzcę do Autora Bloga 15.08.2014 r.

7.Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę czy zamiany jej na inną nagrodę.

§4

Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu doręczenia nagrody.

2.Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§5

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 05.08.2014 r. na adres email Autora Bloga.

2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich doręczenia.

3.Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§6

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Kross nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie. Zmiana ta nie może wpłynąć na dotychczas zanotowane wyniki i zgłoszenia.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.